Algemene voorwaarden - TigerStop NL

Bel ons

TigerStop Europe | Algemeen

Tel.: +31 546 57 51 71

TigerStop Europe | Service

Tel.: +31 546 57 51 71, (kies optie 1)

TigerStop Europe | Verkoop

Tel.: +31 546 57 51 71 (kies optie 2)

TigerStop USA | Hoofdkantoor

Tel.: +1 (360) 254-0661
Fax: +1 (360) 260-0755

Select Your Location

Algemene voorwaarden van TigerStop B.V. gevestigd te (7641 AM) Wierden aan de Bedrijvenstraat nr. 17 met KvK-nummer 08098787.

Artikel 1. Definities
1.1      Onder TigerStop wordt verstaan: TigerStop B.V. met KvK-NUMMER 08098787.
1.2     Onder de opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de opdracht heeft verstrekt aan TigerStop tot levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden, dan wel de partij die TigerStop B.V. heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding.
1.3     Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarbij TigerStop zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het leveren van zaken of het uitvoeren van werkzaamheden.
1.4     Onder voorwaarden wordt verstaan: onderhavige Algemene Voorwaarden van TigerStop.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en overeenkomsten tussen TigerStop en opdrachtgever
2.2     Deze voorwaarden zijn zowel binnen als buiten Nederland van toepassing, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever, en ongeacht waar de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.3    De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever neemt bij aanvaarding van deze voorwaarden van TigerStop afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.4     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien partijen deze afwijkende afspraken uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.
2.5     In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in overleg treden om tot nieuwe bepalingen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Offerte
3.1     De door TigerStop gedane aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2     De aanbiedingen c.q. offertes zijn opgesteld op basis van de gegevens die door de opdrachtgever aan TigerStop zijn verstrekt.

3.3     Door TigerStop gebruikte afbeeldingen, websites, catalogus, folders, advertenties, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent de maat, capaciteit, prestatie of resultaten moeten worden geacht bij benadering. Opdrachtgever kan op geen enkele wijze rechten verbinden aan voornoemde verstrekte gegevens dan wel onjuistheden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook moeten door TigerStop schriftelijk worden aanvaard. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen. Indien hierdoor de overeengekomen prijs in de aanbieding c.q. offerte hoger uitvalt is TigerStop gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4. Opdracht
4.1     De opdracht komt tot stand op het moment dat TigerStop aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft gestuurd of wanneer de door TigerStop opgemaakte opdracht door de opdrachtgever is ondertekend en is ontvangen door TigerStop. Werkzaamheden danwel productie die buiten de opdracht vallen zullen separaat bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.2     De inhoud van de opdracht wordt bepaald door de aanbieding c.q. offerte en/of de opdrachtbevestiging van TigerStop en deze voorwaarden.
4.3     Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen TigerStop en de opdrachtgever niet overdragen aan derden, tenzij TigerStop hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 5. Prijzen
5.1     Tenzij anders vermeld zijn de in de opdracht genoemde prijzen weergegeven in Euro’s exclusief BTW, verzendkosten, verzekeringspremies, douaneheffingen en overige kosten, tenzij anders is vermeld.
5.2     De in de aanbieding c.q. offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kosten. Ingeval van een verhoging van een van de kosten is TigerStop bevoegd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 6. Facturering en betaling

6.0  Alle verkopen zijn 100% vooruitbetaald, tenzij de klant kredietvoorwaarden heeft bij TigerStop.

6.1     De betaling door opdrachtgever aan TigerStop geschiedt binnen 15 dagen na factuurdatum. De betaling door de opdrachtgever aan TigerStop vindt plaats voor levering op de door TigerStop aangewezen bank- of girorekening. Tenzij opdrachtgever en TigerStop anders zijn overeengekomen.
6.2     Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn voor betaling heeft zorggedragen, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
6.3     TigerStop heeft de bevoegdheid om rente te berekenen over het openstaand bedrag van 12 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen voor iedere periode of gedeelte daarvan waarmee de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden.
6.4     TigerStop heeft de bevoegdheid om in geval van verzuim aan de zijde van de opdrachtgever haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten.
6.5     Alle door TigerStop gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten, vast te stellen conform het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door TigerStop ter zake van de procedure betaald bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
6.6     Vertraging in de uitvoering van de opdracht aan de zijde van TigerStop laten de betalingstermijnen onverlet.
6.7     In het geval de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van TigerStop daartoe aanleiding geeft, is TigerStop gerechtigd om bij of na het aangaan van de opdracht, alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan, te verlangen dat de opdrachtgever een betalingszekerheid geeft aan TigerStop. Indien opdrachtgever geen gehoor geeft aan het verzoek van TigerStop om een betalingszekerheid te bieden dan is TigerStop gerechtigd om de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten of zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Al hetgeen de opdrachtgever is verschuldigd op grond van de opdracht is direct opeisbaar.
6.8     Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 10 dagen gerekend vanaf de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij TigerStop kenbaar zijn gemaakt door opdrachtgever. Indien opdrachtgever binnen voornoemde termijn niet zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt dan worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en zijn de rechten van opdrachtgever komen te vervallen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 7. Levertijd en transport
7.1     De in de aanbieding c.q. offerte genoemde levertijd betreft een globale inschatting en geldt niet als fatale termijn en zullen voor zover mogelijk door TigerStop in acht worden genomen. Echter, de genoemde levertijd is niet bindend voor TigerStop.
7.2     Overschrijding door TigerStop van de levertermijn geeft de opdrachtgever nooit het recht op een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voortvloeit uit de opdracht.
7.3     Bij een onaanvaardbare overschrijding van de levertermijn, ter beoordeling van TigerStop, zal TigerStop met opdrachtgever in overleg treden.
7.4     TigerStop bepaalt met welk transportmiddel de producten worden geleverd aan de opdrachtgever. De kosten voor het transport komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.5     Vanaf het moment dat de producten zijn verzonden gaat het risico over op de opdrachtgever.
7.6     Indien de opdrachtgever ten tijde van de levering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt om de producten in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, dan heeft TigerStop het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van de opdrachtgever, nadat TigerStop de opdrachtgever hierover in kennis heeft gesteld. De kosten die TigerStop hiervoor dient te maken komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.7     Bij ontvangstneming tekent opdrachtgever voor ontvangst van de producten. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens TigerStop, verklaart de opdrachtgever de producten in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1     TigerStop zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht.
8.2     TigerStop is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of derden, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid. TigerStop is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TigerStop is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. gegevens.
8.3     In de gevallen dat TigerStop schadeplichtig is dan is de schadevergoedingsplicht van TigerStop altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur in het voorkomende geval zal worden uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door TigerStop gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht.
8.4     TigerStop is alleen aansprakelijk voor directe schade. Voor iedere aansprakelijkheid van TigerStop voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving, persoonlijk letsel, materiele schade of enig ander verlies is TigerStop niet aansprakelijk.
8.5     Een beroep op onderhavig artikel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Aan de opdrachtgever komt geen recht tot opschorting en verrekening toe.
8.6 Opdrachtgever vrijwaart TigerStop, alsmede de medewerkers van TigerStop tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever, ter zake van schade als gevolg van door TigerStop geleverde producten.

Artikel 9. Reclamaties
9.1     Eventuele reclamaties, zowel op levering van de producten, als op de verleende diensten en de factuurbedragen, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij TigerStop te zijn ingediend, onder nauwkeurige weergave van de feiten waar op de reclamaties betrekking hebben.
9.2     In het geval de reclamaties niet voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 9.1 dan kunnen de reclamaties niet worden ingediend danwel wordt de reclamaties niet geaccepteerd. De opdrachtgever wordt dan geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd.
9.3     TigerStop neemt slechts kennis van de ontvangen reclamaties, indien de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de opdracht.

Artikel 10. Retourzendingen
10.1     Opdrachtgever dient voor de retourzendingen vooraf een schriftelijke toestemming te hebben gekregen van TigerStop. Retourzendingen, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van TigerStop, worden niet geaccepteerd.
10.2     Indien de opdrachtgever een defect product retourneert dan dient de opdrachtgever voorafgaand aan de retourzending TigerStop te informeren over het defect.
10.3     Producten die in opdracht van opdrachtgever speciaal zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd, ongeacht of er sprake is van een defect product.
10.4     Geretourneerde producten dienen ongebruikt te zijn en dienen te zijn geretourneerd in de originele verzenddozen en verpakkingsmaterialen. Geretourneerde producten die niet aan het voorgaande voldoen worden door TigerStop niet geaccepteerd.
10.5     Niet geaccepteerde retourzendingen worden door TigerStop teruggestuurd naar de opdrachtgever. De kosten van deze niet geaccepteerde retourzending naar de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt eveneens het risico van de retourzending.
10.6     De opdrachtgever draagt de kosten voor de retourzendingen, almede is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de retourzending. TigerStop kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor verloren, verdwenen of beschadigde producten.

10.7 Annuleringen of retourzendingen van op maat gemaakte machines kunnen resulteren in een herbevoorradingskos ten van 20 %.

Artikel 11. Garantie
11.1     De producten van TigerStop hebben een garantietermijn van 12 maanden vanaf de datum waarop het product is geïnstalleerd en indien het product niet meer dan 2080 productie uren heeft gemaakt. Heeft het product binnen een periode van 12 maanden meer dan 2080 productie uren gemaakt dan is er geen sprake meer van garantie.
11.2     In de gevallen dat het productie niet binnen 36 maanden na verzending is geïnstalleerd vervalt de garantie op het moment dat de 36 maanden zijn verstreken.
11.3     Als het product is geïnstalleerd na 30 maanden, maar voor 36 maanden na verzenddatum dan is de garantie beperkt tot 36 maanden na de verzenddatum. Hetgeen in artikel 11.1 is bepaald is dan niet van toepassing.
11.4     De opdrachtgever heeft de verplichting te voldoen aan de gespecificeerde bijgeleverde onderhoudseisen en installatie eisen. De opdrachtgever dient de gepleegde onderhoudsbeurten en de installaties schriftelijk vast te leggen. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de gespecificeerde onderhoudseisen en de installatie eisen van TigerStop dan vervalt de garantie.
11.5     Buiten de garantie vallen de normale gebruikssporen van het gebruik, zoals slijtage van geverfde oppervlakken, lampen, afdichtingen, etc.
11.6     In aanvulling op voornoemde bepalingen vervalt de garantie ook in de navolgende gevallen:
a. Als het product op de verkeerde wijze wordt gebruikt of als niet nauwkeurig met het product wordt omgegaan;
b. Als het product door de opdrachtgever of een derde op verkeerde wijze is geïnstalleerd;
c. Als het product is aangesloten op slechte of onjuiste stroomvoorzieningen;
d. Als er sprake is van een ongeval met het product;
e. Als het product op onjuiste wijze is gerepareerd of als het onderhoud op onjuiste wijze en derhalve in strijd met artikel 11.4, is uitgevoerd;
f. Als een onbevoegde servicemonteur gebruik maakt van het product.
11.7     Reserveonderdelen van het product hebben, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 11.1, een garantietermijn van 30 dagen na de factuurdatum. De reservedelen die onder de garantie vallen worden op kosten van TigerStop verstuurd aan de opdrachtgever. Reserveonderdelen die niet onder de garantie vallen worden volledig gefactureerd aan de opdrachtgever, alsmede de verzendkosten. De betalingen dienen voorafgaand aan de verzending aan TigerStop te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
11.8     De garantie is niet overdraagbaar van de opdrachtgever aan derden, ook niet in het geval van verkoop van het product.

Artikel 12. Installatie
12.1     Het product wordt niet door TigerStop geïnstalleerd (op locatie), tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2     Als partijen expliciet zijn overeengekomen dat het product door TigerStop zal worden geïnstalleerd dan betreft dit enkel en alleen het installeren van het product. Buiten deze werkzaamheden vallen netwerk en/of installaties van andere producten. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor stroomfaciliteiten, netwerkvoorzieningen en alle andere benodigdheden die noodzakelijk zijn voor een correcte installatie.
12.3     Als opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor hetgeen in artikel 12.2 is bepaald danwel indien TigerStop extra installaties of voorzieningen dient te treffen voor het installen van het product, dan worden de uren separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. Mocht TigerStop hierdoor buiten de normale kantoortijden (maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur) werkzaamheden verrichten dan worden ook hiervoor extra kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
12.4     Indien de opdrachtgever een derde inschakelt voor het installeren van een product van TigerStop dan dient deze persoon een deskundige en professionele partij te zijn die kennis heeft van de desbetreffende producten. Daarnaast neemt deze persoon de wettelijk eisen en richtlijnen in acht bij de installatie van de producten.
12.5     Opdrachtgever garandeert dat bij het product de nodige beschermings- en veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om zodoende onbevoegden toegang te weigeren tot het product en om de veiligheid van de personen die werken met het product te waarborgen. Met het product van TigerStop mogen enkel en alleen werken personen die de juiste training hebben gehad, zowel in de bediening als besturing van het product.
12.6     TigerStop biedt telefonisch en per e-mail ondersteuning aan de opdrachtgever tijdens normale openingstijden (van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur, vrijdag van 08:00 uur tot 16:00 uur). Ondersteuning buiten de normale werktijden vindt plaats tegen extra kosten. De ondersteuning wordt alleen geboden voor de software en hardware van TigerStop.

Artikel 13. Ontbinding
13.1     TigerStop heeft de bevoegdheid zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulk onverminderd de haar overigens toekomende rechten op nakoming en/of schadevergoeding, indien:
a. Opdrachtgever in gebreke blijft de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen (inclusief de onderliggende algemene voorwaarden) na te komen;
b. Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen uit eerdere overeenkomsten tussen partijen:
c. Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze Algemene Voorwaarden;
d. Opdrachtgever – indien het een natuurlijke persoon is – overlijdt of onder curatele wordt gesteld, dan wel indien deze surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
e. Het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
f. Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
g. Een onderhands akkoord wordt aangeboden;
h. Op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd;
13.2     Iedere vordering op de opdrachtgever is terstond opeisbaar in de gevallen genoemd onder artikel 13.1 zonder dat TigerStop tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever zal TigerStop in dat geval volledig schadeloosstellen.
13.3     TigerStop kan aan de opdrachtgever verzoeken om schriftelijk passende zekerheid te bieden. Indien de opdrachtgever binnen de gestelde termijn niet is overgaan tot het bieden van passende zekerheid dan is hetgeen in artikel 13.1 is gesteld van overeenkomstige toepassing
13.4     TigerStop heeft de bevoegdheid, indien de opdrachtgever in gebreke is of blijft ten aanzien van de opdracht dan wel ten aanzien van eerdere opdrachten, haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden. TigerStop kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld.
13.5     Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren dan wel te ontbinden dan is TigerStop gerechtigd om naleving van de gesloten opdracht te vorderen dan wel is de opdrachtgever, naar keuze van TigerStop, annuleringskosten verschuldigd aan TigerStop ter hoogte van 30% van het factuurbedrag.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1     De eigendom van het product, welke door TigerStop is geleverd, gaat pas over op de opdrachtgever vanaf het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens TigerStop heeft voldaan, hetgeen de opdrachtgever ter zake van de opdracht aan TigerStop verschuldigd was, inclusief de koopprijs en eventuele bijkomende kosten.
14.2     Eventuele inbouw c.q. montage van het product van TigerStop in een andere zaak doet de ingebouwde producten niet bestandsdeel worden van die andere zaak. Het eigendomsvoorbehoud uit artikel 14.1 blijft onverkort van kracht.
14.3     TigerStop is bevoegd om de geleverde producten die in haar eigendom zijn gebleven op kosten van de opdrachtgever terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de opdracht.
14.4     Voor transacties met een opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft TigerStop het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

Artikel 15. Overmacht
15.1     In geval van overmacht is TigerStop ontslagen van al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van TigerStop, al dan niet ten tijde van het aangaan van de opdracht voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van TigerStop kan worden verlangd, waaronder mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door TigerStop of door een onder aanneming waarvan zij grond- of hulpstoffen betrekken of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, verlies of beschadiging bij transport, storingen van machines gebruikt door TigerStop of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, epidemieën, quarantaine, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij TigerStop die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van TigerStop die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
15.2     Als er sprake is van overmacht heeft TigerStop de bevoegdheid om de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht blijft de opdrachtgever tot betaling jegens TigerStop gehouden.
15.3     TigerStop zal in geval van overmacht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden dit zal worden gedaan.
15.4     Indien nakoming redelijkerwijs onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen twee maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding van de overeenkomst zal aan de andere partij schriftelijk worden medegedeeld, zonder dat de ene partij jegens de andere partij aanspraak heeft op enige schadevergoeding. Ter zake van het door TigerStop reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
16.1     De intellectuele en industriële eigendomsrechten van alle door TigerStop vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren toe aan TigerStop, zonder dat zij uit hoofde daarvan tot enige betaling zal zijn verplicht.
16.2     Gebruik of alternatief gebruik van de rechten, ontwerpen c.q. ideeën van TigerStop, genoemd onder artikel 16.1, is ten strengste verboden, tenzij TigerStop hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
16.3     In de gevallen dat de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen dat in dit artikel is bepaald, maakt TigerStop, zonder enige ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van € 5.000,- per dag of een gedeelte daarvan dat die overtreding voortduurt.

Artikel 17. Overtredingen en boetes
17.1     Indien de opdrachtgever jegens TigerStop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen al dan niet genoemd in deze algemene voorwaarden, verbeurt de opdrachtgever jegens TigerStop, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 5.000,- per overtreding, alsmede een opeisbare boete ter hoogte van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TigerStop op volledige schadevergoeding.

Artikel 18. Toepasselijk recht
18.1     Op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts) handelingen is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van afdeling 1 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (opdracht), met uitzondering van artikel 7:412 BW, tenzij in de wet, de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
18.2     De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 Geschillen
19.1     TigerStop is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Almelo, één en ander naar vrije keuze van TigerStop, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.